Algemene Voorwaarden

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.


Definities
1 Racket Service Stadshagen: gevestigd te Zwolle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 52848973 handelend onder de naam Racket Service Stadshagen. 
2 Website: de website van Racket Service Stadshagen, te raadplegen via www.racketservice.eu en alle bijbehorende subdomeinen. 
3 Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Racket Service Stadshagen en/of zich geregistreerd heeft op de Website. 
4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Racket Service Stadshagen en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. 
5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.


Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Racket Service Stadshagen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Racket Service Stadshagen slechts bindend, indien en voor zover deze door Racket Service Stadshagen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.


Artikel 1: Prijzen en informatie
1 Alle op de Website en in andere van Racket Service Stadshagen afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Racket Service Stadshagen kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Racket Service Stadshagen afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. 
4 Racket Service Stadshagen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.


Artikel 2: Totstandkoming Overeenkomst
1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Racket Service Stadshagen en het voldoen aan de daarbij door Racket Service Stadshagen gestelde voorwaarden. 
2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Racket Service Stadshagen onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden. 
3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Racket Service Stadshagen het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.


Artikel 3: Registratie 
1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. 
3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Racket Service Stadshagen is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant. 
4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Racket Service Stadshagen daarvan in kennis te stellen, zodat Racket Service Stadshagen gepaste maatregelen kan nemen. 


Artikel 4: Uitvoering Overeenkomst 
1 Zodra de bestelling door Racket Service Stadshagen is ontvangen, stuurt Racket Service Stadshagen de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2 Racket Service Stadshagen is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. 
3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
4 Indien Racket Service Stadshagen de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos ontbinden.
5 Racket Service Stadshagen raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.


Artikel 5: Herroepingsrecht
1 Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, heeft de Klant het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Racket Service Stadshagen binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. 
Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.
Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald. 
2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. 
3 Klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product, binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Racket Service Stadshagen te retourneren, dan wel binnen deze termijn Racket Service Stadshagen op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren.         
Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Racket Service Stadshagen
Specerijenmolen 9
8044 VG Zwolle

4 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan Klant. 
5 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
6 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
-Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
-Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
-Audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 6: Betaling 
1 Klant dient betalingen aan Racket Service Stadshagen volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Racket Service Stadshagen is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
2 Klant dient betalingen binnen de gestelde betalingstermijn van 8 dagen te voldoen per bank indien Racket Service Stadshagen akkoord gegaan is met een betaling na levering (Op Rekening). Racket Service Stadshagen zal klant kosteloos een eerste herinnering sturen indien betaling niet binnen de gestelde betalingsperiode ontvangen is. Bij een tweede herinnering zal Racket Service Stadshagen een verhoging a €15,00 in rekening brengen wegens administratieve- en verzendkosten. Indien betaling na tweede herinnering binnen de daarin gestelde termijn nog niet ontvangen is, dan zal Racket Service Stadshagen genoodzaakt zijn een incassobureau verzoeken te helpen bij incasseren. De kosten van het inschakelen van een incassobureau zullen op de klant verhaald worden.

Artikel 7: Garantie en conformiteit
1 Racket Service Stadshagen staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Racket Service Stadshagen er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2 Een door Racket Service Stadshagen, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.
3 Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Racket Service Stadshagen daarvan in kennis te stellen. 
4 Indien Racket Service Stadshagen de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.


Artikel 8: Klachtenprocedure
1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Racket Service Stadshagen, dan kan hij bij Racket Service Stadshagen telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden. 
2 Racket Service Stadshagen geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 werkdagen dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Racket Service Stadshagen binnen 2 werkdagen dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.


Artikel 9: Persoonsgegevens
Racket Service Stadshagen verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.


Artikel 10: Slotbepalingen
1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Racket Service Stadshagen gevestigd is. 
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
4 Onder “schriftelijk\" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.


Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. 

Racket Service Stadshagen
Specerijenmolen 9
8044 VG Zwolle
Tel: 06-52063195
Email: info@racketservice.eu
KvK: 52848973 
BTW: NL001420123B74

Algemene voorwaarden

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.
Definities
1 Racket Service Stadshagen: gevestigd te Zwolle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 52848973 handelend onder de naam Racket Service Stadshagen.
2 Website: de website van Racket Service Stadshagen, te raadplegen via www.racketservice.eu en alle bijbehorende subdomeinen. 3 Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Racket Service Stadshagen en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Racket Service Stadshagen en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Racket Service Stadshagen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Racket Service Stadshagen slechts bindend, indien en voor zover deze door Racket Service Stadshagen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 1: Prijzen en informatie
1 Alle op de Website en in andere van Racket Service Stadshagen afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Racket Service Stadshagen kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Racket Service Stadshagen afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4 Racket Service Stadshagen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
Artikel 2: Totstandkoming Overeenkomst
1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Racket Service Stadshagen en het voldoen aan de daarbij door Racket Service Stadshagen gestelde voorwaarden.
2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Racket Service Stadshagen onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Racket Service Stadshagen het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
Artikel 3: Registratie
1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account- aanmeldmogelijkheid op de Website.
2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Racket Service Stadshagen is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant. 4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Racket Service Stadshagen daarvan in kennis te stellen, zodat Racket Service Stadshagen gepaste maatregelen kan nemen.
Artikel 4: Uitvoering Overeenkomst
1 Zodra de bestelling door Racket Service Stadshagen is ontvangen, stuurt Racket Service Stadshagen de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2 Racket Service Stadshagen is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
4 Indien Racket Service Stadshagen de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
5 Racket Service Stadshagen raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.
7. Kosteloze levering(en) vanaf €75,00 geldt voor alle artikelen behalve bespanmachines, deze bestaan vaak uit meerdere dozen en
1 of 3
worden meestal verzekerd verstuurd en/of door Racket Service Stadshagen zelf afgeleverd op aangegeven afleveradres.
Artikel 5: Herroepingsrecht
1 Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, heeft de Klant het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Racket Service Stadshagen binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.
Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.
3 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product, binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Racket Service Stadshagen te retourneren, dan wel binnen deze termijn Racket Service Stadshagen op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren.
Producten kunnen geretourneerd worden aan:
Racket Service Stadshagen, Kalkbranderstraat 23
8043 BG Zwolle
4 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.
5 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
6 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
-Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
-Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
-Audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Artikel 6: Betaling
1 Klant dient betalingen aan Racket Service Stadshagen volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Racket Service Stadshagen is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
2 Klant dient betalingen binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen te voldoen per bank indien Racket Service Stadshagen akkoord gegaan is met een betaling na levering (Op Rekening). Racket Service Stadshagen zal klant kosteloos een eerste herinnering sturen indien betaling niet binnen de gestelde betalingsperiode ontvangen is. Bij een tweede herinnering zal Racket Service Stadshagen een verhoging a €15,00 in rekening brengen wegens administratieve- en verzendkosten. Indien betaling na tweede herinnering binnen de daarin gestelde termijn nog niet ontvangen is, dan zal Racket Service Stadshagen genoodzaakt zijn een incassobureau verzoeken te helpen bij incasseren. De kosten van het inschakelen van een incassobureau zullen op de klant verhaald worden.
Artikel 7: Garantie en conformiteit
1 Racket Service Stadshagen staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Racket Service Stadshagen er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2 Een door Racket Service Stadshagen, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Racket Service Stadshagen daarvan in kennis te stellen.
4 Indien Racket Service Stadshagen de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.
Artikel 8: Klachtenprocedure
1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Racket Service Stadshagen, dan kan hij bij Racket Service Stadshagen telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2 Racket Service Stadshagen geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 werkdagen dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Racket Service Stadshagen binnen 2 werkdagen dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
Artikel 9: Persoonsgegevens
Racket Service Stadshagen verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.
Artikel 10: Slotbepalingen
1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Racket Service Stadshagen gevestigd is.
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
4 Onder “schriftelijk\\\\\\\" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van
2 of 3

de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
Racket Service Stadshagen, Kalkbranderstraat 23,
8043 BG, Zwolle
tel: 06-52063195
e info@racketservice.eu KvK 52848973
BTW: NL001420123B74(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2024 Racket Service Stadshagen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel